ALFADENT

Protetika

Ak je zub nezvratne poškodený kazom, a nedá sa ošetriť a jedinou možnosťou je jeho extrakcia, prichádza na rad protetické liečenie. Pokiaľ chýba jeden alebo niekoľko zubov v zadnom úseku zubného oblúka funkcia chrupu by nemusela byť porušená do takej miery, aby pacient potreboval nahradiť chýbajúci zub alebo zuby. Napriek tomu by mal stomatológ zhodnotiť, aký vplyv budú mať chýbajúce zuby na životnosť ostatných zubov. Mal by zvážiť nutnosť a spôsob ich nahradenia. Ak ide o chýbanie zuba v prednom úseku zubného oblúka, pacient sa kvôli estetike snaží čo najskôr obnoviť svoj pôvodný vzhľad, prípadne ho aj vylepšiť. Ale práve dlhodobejšie chýbanie zubov v zadnom úseku oblúka spôsobuje niekoľko nezvratných zmien. Zuby pred a za medzerou majú tendenciu sa skláňať na miesto chýbajúceho zuba, protiľahlý zub má tendenciu vyrastať, pretože nepôsobí proti nemu žiadny žuvací tlak, ktorý by ho udržoval vo vnútri kosti. Tiež môže dôjsť k úbytku kosti v mieste medzery. Tieto zmeny sťažujú následné protetické riešenie, preto je vhodné chýbajúce zuby nahradiť čo najskôr. Ak chýba viac zubov dochádza k poruche funkčnosti chrupu, ako je napríklad sťažené spracovanie potravy a následné ťažkosti s trávením, horšia artikulácia, znížená estetika a poruchy v čeľustno-sánkovom kĺbe. Ak sa pacient rozhodne pre protetickú náhradu, nasleduje podrobné vyšetrenie, ošetrenie a úprava pilierových zubov, ktoré budú držať budúcu konštrukciu (korunka, mostík, protéza).

Zubné náhrady

Zubné náhrady sú označované ako náhrady chýbajúcich zubov. Pod týmto pojmom tiež rozumieme rôzne opravy zubov - obnovenie veľmi poškodených zubov, pri ošetrení ktorých sú používané zubno-technické materiály. Každého z nás skôr, alebo neskôr postihne situácia, kedy musí byť vytrhnutý zub, alebo kedy nám zuby začnú vekom samy vypadávať. Najčastejšie strácame zuby následkami kazov, často ide o paradontitídu.

V prípadoch chýbajúcich zubov vám stomatológ navrhne zodpovedajúcu zubnú náhradu. Existuje množstvo možností a riešení: od jednotlivej korunky, mostíka, snímateľnej zubnej náhrady (zubnej protézy) až po implantát. Jednotlivé možnosti ošetrenia s vami preberie váš stomatológ a odporučí to najvhodnejšie pre vás.

Zubné korunky

Zubné korunky slúžia na ochranu poškodených zubov. Korunka obnovuje formu zubu a tiež jeho funkciu. Požiadavkou súčasnej doby je používanie prírodných materiálov, čo pomaly vytláča používanie koruniek zhotovovaných z čistých ušľachtilých kovov (zlaté korunky). Funkcia týchto koruniek je samozrejme stále dobrá. Moderné korunky sú vyrábané z čistej keramiky, alebo z keramiky ktorá obsahuje ako základ ušľachtilý kov.

Zubné korunky sa pomocou zubného cementu pripevňujú za zuby. Pri korunkách, ktorých základom je kov, používame zinkovo-fostátový cement. Pri upevňovaní plno keramických koruniek je používaný zubný cement, ktorý je priehľadný.

Korunky na implantátoch

Implantát je náhrada len zubného koreňa. Čiže je potrebné na mieste kde chýba celý zub, spraviť nielen jeho koreň (pomocou implatnátu), ale i zubnú korunku. Korunku vytvorí zubný technik po zobratí odtlačkov. Jej základ tvorí titan alebo zirkonoxidová keramika. Na tomto základe bude vymodelovaná zubná korunka, ktorá sa bude hodiť k tvaru a farbe vašich ostatných zubov.

Upevnenie zubných koruniek na implantáty je rovnaké, ako upevnenie korunky na zvyšky obrúsených zubov, a to pomocou zubných cementov. V ojedinelých prípadoch, je pripevnenie zubným cementom nahradené malým šróbikom, ktorý je vmodelovaný do zubnej korunky.

Ku korunkám patria:

  • estetické keramické fazety, ktoré predstavujú náročné estetické riešenie predného úseku chrupu, pri ktorom sa nahrádza len predná časť zubov keramickou fazetou;
  • celokeramické korunky a mostíky, ktoré pre vysokú estetiku sa používajú hlavne v prednom úseku chrupu;
  • kovokeramické korunky a mostíky, ktoré majú kovový základ, pre lepšiu mechanickú odolnosť, na ktorých je v celom rozsahu napálená keramika, takže kovový základ nie je viditeľný;
  • živicové korunky, ktoré sú menej odolnejšie a menej estetické, a sú určené na predné úseky chrupu;
  • dočasné korunky a mostíky - sú živicové korunky a mostíky, ktoré sa používajú na dočasné prekrytie pilierových zubov, ktoré budú niesť budúcu korunku alebo mostík. Slúžia na ochranu pilierov, ktoré by boli inak veľmi citlivé a mohla by byť ohrozená ich vitalita, a dočasne udržujú prijateľnú estetiku. Pacient odchádza zo zubnej ambulancie s presnou replikou pôvodného chrupu, ktorú nosí pevne nalepenú až kým mu nebude nasadená trvalá protetická náhrada.

Zubné mostíky

Zubný mostík slúži ako náhrada jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov. Zubný mostík ako most spája jeden zub z druhým. Inak povedané mostík je umelá zubná protéza nosená susediacimi zubami.

Zubný mostík sa navrhuje podľa posúdenia polohy a dĺžky medzier, počtu medzier v čeľusti a aj podľa prognózy a stability zvyšných zubov potrebných na premostenie, či a ako sa má premostenie medzier previesť. Najjednoduchším príkladom je strata zubu so susednými zubami majúcimi výplň. Ak sú susedné zuby zdravé a spĺňajú kritériá stability, obrúsia sa pre mostík ako pilier. Spôsob postupu pri vytváraní mostíka je podobný ako postup pri korunke. Ak existujú viaceré štrbiny, rozhoduje poloha existujúcich zvyšných zubov, či je mostíková konštrukcia ešte vhodná. Zhotovenie zubného mostíka predpokladá obrúsenie zubov, ktoré budú mostík držať. V prípade ak tieto zuby neexistujú, alebo ich stav nie je vhodný na držanie mostíka, je v súčasnosti možné tieto zuby, ktoré by mali v budúcnosti niesť mostík nahradiť implantátom, ktorý spĺňa nosnú funkciou piliera mostíka.

Po obrúsení zubov, alebo zavedení implantátov, sú zobraté odtlačky čeľuste. Podľa týchto odtlačkov je vymodelovaný model vašej zubnej situácie. Mostíky sú zhotovované v zubno-technickom laboratóriu, z materiálov odporúčaných vašim stomatológom. Hotový zubný mostík musí mať pre pacienta vyhovujúcu formu, farbu a funkciu.

Zubné mostíky na implantátoch

Ak chýbajú viaceré zuby, alebo nie je možné zubný mostík stabilne uchytiť na pilieroch obrúsených vlastných zubov, stomatológovia odporúčajú namiesto mostíka použiť zubný implantát. Nie je však potrebné každý chýbajúci zub nahradiť implantátom. Implantáty stačí vsadiť tam, kde budú spĺňať funkciu oporných pilierov pre zubný mostík. Tento postup je vhodný napr. pri celkovej rekonštrukcií všetkých zubov hornej, alebo dolnej čeľusti. V optimálnom prípade horná alebo dolná čeľusť by mala mať po 14 zubov. Pri rekonštrukcií zubov celej čeľuste (implantát - mostík) stačí väčšinou zavedenie 6 až 8 implantátov, na ktoré sa uchytí zubný mostík. Po zavedení implantátov a uplynutí času na ich zhojenie (vrastenie do kosti) zubný technik zhotoví zubný mostík.

Keramické výplne - Inlay

Jednou z najväčších výhod keramických zubných výplní (Inlay) je ich stálosť a presnosť, ktorá je daná homogenitou materiálu a možnosťou vypracovať v laboratóriu aj tie najmenšie detaily, a to aj na miestach ktoré nie sú v ústach priamo prístupné, prípadne sú prístupné len s obtiažami.

Zubné protézy

Dôvodom riešenia ošetrenia chrupu zubnou protézou, je zväčša silné poškodenie zubov, resp. zasiahnuté zubným kazom alebo parodontitídou, že sa tieto zuby museli odstrániť. Príčinou zníženého počtu zubov rovnako môžu byť úrazy a niekedy aj prirodzene podmienené chýbanie zárodkov zubov. Zubná protéza je na jednej strane potrebná na obnovenie funkcie žuvania a na druhej strane na zabránenie možných následných poškodení. Okrem toho je významná aj estetika, pretože práve chýbajúce predné zuby alebo vpadnuté oblasti líc môžu zmeniť výraz tváre.

Čiastočné protézy

Čiastočné protézy sú snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Slúžia na znovu obnovenie žuvacej funkcie, ale aj fonetike (rečovej funkcie) ako i kozmetike v chrupe s medzerami. Čiastočná protéza sa skladá z umelých zubov, ktoré sú upevnené na tak zvanom kovovom základe protézy obklopenom umelou hmotou.

Je ťažké rozhodnúť kedy sa namiesto fixného ošetrenia mostíkom v chrupe s medzerami zvoliť nasadenie čiastočnej protézy. Kvôli držaniu by pre ošetrenie mali byť k dispozícii viac zdravé zuby, vo vhodnej pozícii než chýbajúce zuby. Dôležitú úlohu pri vytváraní čiastočnej protézy zohráva parodontálny stav, vek pacienta ako aj jeho požiadavky týkajúce sa estetiky a pohodlia pri žutí a zdravotný stav pacienta. Pri snímateľných protézach získava sama protéza pevnosť svorkami na zvyšných zuboch. Vlastné zuby sa pritom nemenia a slúžia prípadne len na oporu.

Pri kombinovane fixnej snímateľnej protéze sa núka príjemnejšia estetika a predovšetkým vysokohodnotná funkčnosť. Fixačné elementy vo forme svoriek tu nie je vidieť, pretože opora tu nastáva pomocou teleskopických koruniek, vložiek, sponiek atď. v umelých zuboch. Zuby zvyšného chrupu sú pevne zaopatrené špeciálnymi spodnými korunkami alebo ukotvujúcimi prvkami a sú využívané ako opora.

Čo sa týka technického postupu, je kombinovaná práca o niečo nákladnejšia. Pri oboch čiastočných protézach, kým pacient môže so svojou novou zubnou protézou odísť domov, sú potrebné početnejšie návštevy zubára.

Celkové protézy (totálky)

Celkové protézy tvoria náhradu pravých zubov pri úplnej strate zubov v jednej alebo v oboch čeľustiach. Bez toho, aby sa zanedbala fonetika a estetika, má protéza v prvom rade slúžiť na obnovenie funkcie prežúvania.

Tak ako pri každej zubnej náhrade, aj pri protéze treba dbať na to, aby sa nepoškodzovalo tkanivo, ktoré zubnú protézu nesie alebo s ňou hraničí, aby ostalo zachované. Musí sa tiež určiť forma a farba zubov, výška a poloha zhryzu. Problematika pri totálnych protézach leží vo fixovaní, pretože pri celkovej protéze už nie je možné k opore protézy využiť existujúce zuby.

Pokrytím podnebia žiaľ dochádza aj k iritáciám chuti a tiež k ľahkým zmenám rečových hlások. Uloženie protézy dolnej čeľuste často predstavuje veľký problém kvôli malému kostnému priestoru. Chirurgický zákrok, ako napr. plastika vestibulu alebo vloženie implantátov, môže prispieť k možnému zlepšeniu.

Implantáty, ktoré boli chirurgicky vsadené do čeľustnej kosti okrem toho poskytujú možnosť na vytvorenie fixného alebo kombinovaného protetického zariadenia. Toto je vždy pohodlnejšie a hodnejšie úsilia než snímateľná zubná protéza. Inými slovami namiesto vlastného obrúseného zuba, ktorý nesie protézu, sa umiestňuje titánový kolík. Zubno-technické zhotovenie tohto výkonu je o niečo komplikovanejšie, ale výsledok je v porovnaní s útvarom na vlastnom zube hodný vysokých nárokov.

U pacientov s nepriaznivými anatomickými podmienkami (napríklad tenká, nízka alveolárna kosť) často pozorujeme nedostatočnú stabilitu protéz v ústach, a to najmä v dolnej čeľusti, kde sa o adhezivite protézy dá len málokedy hovoriť.

Pre stabilizáciu protéz je vynikajúcim riešením použitie implantátov, či v hornej alebo dolnej čeľusti. Ideálne je použiť pre danú čeľusť 4 implantáty. Tieto prostredníctvom teleskopických zásuvných spojov (napr. syncone system - Ankylos) stabilizujú protézu tak, že sa vôbec nepohybuje a jej stabilita sa dá prirovnať ku vlastným zubom alebo napr. mostíku. Toto riešenie dovoľuje tiež výrazne zredukovať plochu protézy, čo je veľmi prínosné najmä v hornej čeľusti. Odkrytím podnebia môžeme vnímať tepelné a ale najmä chuťové vnemy pri jedení.

autor: MUDr. M. Nawaf